100%
تخفیف

تعاریف همسان و ناهمسان خصایص در بازارهای بورس متفاوت

هدف دوره : افزایش دانش تخصصی در خصوص چگونگی کارکرد بازارها خصوصا  بازار بورس

0
110000 – رایگان!